PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ NHÀ THẦU TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN THANH HÓA

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ NHÀ THẦU TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN THANH HÓA

Về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa – Sầm Sơn và
đoạn Quảng Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa
theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT)

Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện
dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa – Sầm Sơn và
đoạn Quảng Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo
hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định
số 6802/SKHĐT-TĐ ngày 17/9/2021 về việc báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển
đoạn Hoằng Hóa – Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi
Sơn), tỉnh Thanh Hóa; kèm theo Tờ trình số 2059/TTr-BQLDA ngày 30/8/2021
của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa.

Điều 1. Phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây
dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa – Sầm Sơn và đoạn Quảng
Xương – Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối
tác công tư (Hợp đồng BOT) với các nội dung cơ bản như sau:
Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển gồm 03 nhà đầu tư:
1. Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.
Địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2. Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.
Địa chỉ: Phòng 606, tầng 6, tòa nhà Hoàng Anh Safomec, 7/1 Thành Thái,
phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung – Công ty
Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi.
Địa chỉ: Số 89, đường Võ Nguyên Giáp, phường Quảng Thành, thành phố
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh
Hóa (Bên mời thầu) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo
đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và pháp
luật khác có liên quan.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở
Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn Bên mời
thầu tổ chức thực hiện theo quy định; đồng thời thực hiện những công việc thuộc
thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải; Kế
hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám
đốc Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông số 2 Thanh Hóa; Thủ trưởng các
ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.