LẬP QUY HOẠCH 1/500 ĐÔNG TÂY, PHÚ SƠN, THANH HÓA

LẬP QUY HOẠCH 1/500 ĐÔNG TÂY, PHÚ SƠN, THANH HÓA

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa có Công văn số 3699/UBNDBAN2 ngày 16/7/2021 về việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu xen cư
đường vành đai Đông Tây, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Trên cơ
sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6850/SXD-PTĐT ngày
20/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

– Đồng ý chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu xen cư
đường vành đai Đông Tây, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (diện tích
nghiên cứu khoảng 9.565m2) theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND thành
phố Thanh Hóa tại các văn bản nêu trên.

– Trong quá trình lập quy hoạch, UBND thành phố Thanh Hóa rà soát,
tính toán bố trí các hạng mục công trình và nhà ở xen cư trong khu vực đảm
bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, hành lang
an toàn đường sắt, quy định về điểm đấu nối; cập nhật chính xác ranh giới, tọa
độ mốc của Tiểu dự án xây dựng cầu vượt giao cắt lập thể giữa Quốc lộ 47
với đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh tại Km175+980 (phía Tây
Nam), hành lang an toàn đường sắt (phía Đông Nam) và kết nối đồng bộ hệ
thống hạ tầng kỹ thuật với các khu dân cư hiện trạng lân cận./