THẾ NHỊ HỢP VÀ TAM HỢP TRONG TỬ VI

THẾ NHỊ HỢP VÀ TAM HỢP TRONG TỬ VI

Thế nào là cung Nhị hợp

Cung nhị hợp với Mệnh hay Thân là cung ngang hàng và đối xứng với Mệnh hay Thân qua một trục kẻ từ trên xuống dưới chia đôi lá số. Các cung sau đây nhị hợp với nhau:

– Ngọ và Mùi
– Tị và Thân
– Thìn và Dậu
– Mão và Tuất
– Dần và Hợi
– Sửu và Tí

Như vậy, Mệnh tại Dần thì cung nhị hợp của Mệnh là Hợi. Mệnh tại Hợi thì cung nhị hợp tại Dần.

Nhắc lại về Hành của các bộ Tam hợp

Mỗi cung tuổi, cung Mệnh, cung nhị hợp có một tên (Tý, Sửu, Dần,…) Mỗi tên thuộc vào một bộ Tam hợp, và mỗi bộ Tam hợp thuộc về một hành (kinh nghiệm này không riêng cho Tử vi mà còn cho nhiều khoa khác).

Chúng ta có các bộ tam hợp sau (đã nói trước đây):

  • Tị, Dậu, Sửu: thuộc Kim
  • Thân, Tý, Thìn: thuộc Thủy
  • Hợi, Mão, Mùi: thuộc Mộc
  • Dần, Ngọ, Tuất: thuộc Hỏa.

Sự sinh khắc chế hóa giữa các bộ Tam hợp mới thật là quan trọng.