ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 1/500 TIÊN TRANG QUẢNG XƯƠNG

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 6870/SXD-PTĐT ngày
20/9/2021 của Sở Xây dựng về việc Công ty TNHH SOTO đề nghị điều chỉnh
cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Đô thị du lịch sinh thái biển
Tiên Trang tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện
Quảng Xương tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số
12818/UBND-CN ngày 23/8/2021 về việc tham mưu chủ trương điều chỉnh
cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang,
huyện Quảng Xương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/10/2021./.