ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN FLAMINGO TẠI XÃ HOẰNG TRƯỜNG HOẰNG HÓA

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN FLAMINGO TẠI XÃ HOẰNG TRƯỜNG HOẰNG HÓA

Theo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh
thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại xã Hoằng Trường, huyện
Hoằng Hóa của Công ty TNHH Quốc Trí, Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận
chủ trương và địa điểm tại Công văn số 1756/UBND-NN ngày 31/3/2011; điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày
25/3/2020, với nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:
Nội dung về địa điểm, diện tích thực hiện dự án quy định tại khoản 3,
Điều 1 Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh được điều chỉnh thành:
“Địa điểm, diện tích thực hiện dự án: 187.574m2
tại xã Hoằng Trường,
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (theo Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ
1/500 dự án được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định
số 1247/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết
định số 1392/QĐ-UBND ngày 07/7/2021)”.
2. Nội dung điều chỉnh thứ hai:
Nội dung về quy mô dự án quy định tại khoản 4, Điều 1 Quyết định số
1030/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh thành:
“Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gồm
các phân khu chức năng: Đất du lịch nghỉ dưỡng dạng cao tầng – CT 01 (diện
tích 3.637,7 m2; mật độ xây dựng 75%, tầng cao tối đa 21 tầng); đất du lịch
nghỉ dưỡng dạng cao tầng – CT 02 (diện tích 3.014 m2; mật độ xây dựng 80%,
tầng cao tối đa 15 tầng); đất khách sạn mini (diện tích 12.060 m2; mật độ xây
dựng 80%, tầng cao tối đa 08 tầng); đất du lịch nghỉ dưỡng dạng liên kế (diện
tích 32.358 m2; mật độ xây dựng 80%, tầng cao tối đa 04 tầng); đất công trình
dịch vụ (diện tích 5.346,7 m2); đất cây xanh, vườn hoa (diện tích 13.485 m2); đất
công viên cây xanh (diện tích 50.383 m2; mật độ xây dựng 4%, tầng cao tối đa
02 tầng); đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (diện tích 675 m2; mật độ xây
dựng 85%, tầng cao 01 tầng); đất bãi đỗ xe (diện tích 1.401,5 m2); đất đường
dạo, đường đi bộ (diện tích 1.647 m2); đất giao thông (diện tích 63.566,1 m2)”.
3. Nội dung điều chỉnh thứ ba:
Nội dung về tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8, Điều 1 Quyết
định số 1030/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều
chỉnh thành:
“Tiến độ dự án:
– Khởi công xây dựng: Quý IV/2021;
– Hoàn thành và đi vào hoạt động: Quý IV/2024”

Công ty TNHH Quốc Trí phối hợp với UBND huyện Hoằng
Hóa tiếp tục thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phần diện tích còn lại
của dự án; khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng và
hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động đảm bảo tiến độ, đúng với các nội
dung chủ trương đầu tư được chấp thuận và các quy định khác có liên quan; chỉ
được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục dự án theo
quy định và có ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; phối hợp với các đơn
vị giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng
trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định