ĐẤU GIÁ ĐẤT TRIỀU CÔNG QUẢNG LỘC QUẢNG XƯƠNG MB5641

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN QUẢNG XƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 282 /TB-UBND Quảng Xương, ngày 28 tháng10 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (quyền sử dụng đất ở tại MBQH kèm theo Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 14/10/2020, khu dân cư thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa)

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (quyền sử dụng đất ở tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) với các nội dung sau:

1. Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có tài sản đấu giá:

1.1. Cơ quan có tài sản đấu giá:

– Tên cơ quan có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương

– Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

1.2. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá:

– Tên đơn vị: Ban Quản lý tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất huyện Quảng Xương.

– Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản:

– Quyền sử dụng đất ở tại MBQH kèm theo Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 khu dân cư thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.

2.2. Số lượng:

Tổng diện tích đất tổ chức đấu giá là 11.428,0 m2, gồm 80 lô 2.3. Chất lượng:

– Dự kiến tiền sử dụng đất tối thiểu thu được là: 71.946.500.000 đ (Bảy mươi mốt tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng)

2.4. Địa điểm, vị trí:

Các lô đất đưa ra đấu giá tại MBQH kèm theo Quyết định số 5641/QĐ-

UBND ngày 14/10/2020 khu dân cư thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện

Quảng Xương, có giới hạn như sau:

+ Phía Đông : Giáp đất kênh Bắc

+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp hiện trạng

+ Phía Bắc:Giáp đường giao thông Quảng Bình – Quảng Thái

+ Phía Tây:Giáp đất nông nghiệp hiện trạng.

3. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

– Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

– Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

4. Hình thức đấu giá:

– Đấu giá theo 01m2 đất để tính QSD đất tại MBQH kèm theo QĐ số 5641/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 khu dân cư thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, để làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân.

– Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

– Đấu giá theo hình thức gián tiếp, đấu 01 (một) vòng duy nhất, với nội dung như sau:

+ Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

– Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

+ Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

+ Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phiếu trả giá; tiến hành bóc từng phiếu trả giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất và công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

+ Lô đất có người trúng đấu giá là lô đất phải có tối thiểu hai phiếu trả giá bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm.

– Trường hợp có từ 02 (hai) người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau. Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng (Mức giá cho vòng đấu giá bổ sung là 1% cộng với mức giá trả cao nhất của vòng 1). Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

5. Giá khởi điểm để đấu giá:

– Theo Quyết định số 4878/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện Quảng Xương về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất tại MBQH kèm theo Quyết định số 5641/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 khu dân cư thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, cụ thể như sau: