Song Tinh Đáo Tọa Trong Huyền Không Phi Tinh

Song Tinh Đáo Tọa Trong Huyền Không Phi Tinh
Song Tinh Đáo Hướng – Đáo Tọa :
Tọa hoặc hướng có 2 sao sơn và hướng cùng 1 số với nhau đến (song tinh đáo hướng hoặc song tinh đáo sơn)
Song tinh đáo hướng là một cách cục đặc biệt của vượng sơn vượng hướng. Nhà có song tinh đáo hướng và cặp sơn hướng này là số của đương vận. Nếu phía trước trống thoáng hoặc có đường đi hay có thủy thì đây là cách “ thu sơn” mà thành “vượng sơn, vượng hướng”, tốt đẹp một thời.
Song tinh vượng đáo hướng là 1 cục tốt, Chỉ cần phía trước có nhà, cây cao, hoặc bức tường cổng cao 2m là sơn tinh đắc cách. và đằng trước phải có cửa và đường. Lúc này song tinh đáo hướng là cục đặc biệt của vượng sơn vượng hướng.
Tương tự song tinh đáo tọa thì hướng tinh vượng thất cách, muốn đắc cách thì cần 2 điều kiện:
Phải có nhà cao áp sát, cây cao, núi, hoặc xây bức tường cao 2m… để sơn tinh vượng đắc cách.
Sau nhà phải có sân sau, hồ nước, hoặc trống thoáng…
Phải có cửa hậu để đón vượng khí.