CÁCH XEM ĐẠI HẠN TIỂU HẠN TRONG TỬ VI P2

CÁCH XEM ĐẠI HẠN TIỂU HẠN TRONG TỬ VI P2

Bạch hổ tọa thủ và các sao Thiên khốc hội hợp Chó cắn

Long trì,Phượng các Trong nhà có việc vui mừng

Lộc tồn,Thiên mã hội hợp Phát tài

Đẩu quân,Kình dương,Thiên hình hội hợp Bị đâm, bị cắt hay mổ xẻ

Quả tú,Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc hội hợp Có tang

Thiên Mã, Đà La, Thai hội hợp – Hạn có Thiên Mã, Đà La, Thai, là hạn bôn ba, có nhiều sự thay đổi.

Long trì,Phượng các Trong nhà có việc vui mừng

Tang môn,Thiên hư,Thiên khốc,Thiên mã hội hợp Hạn hung hại người hại của, lúc nào cũng phải lo

Bạch hổ,Tham lang Súc vật cắn, tai nạn

Liêm trinh tọa thủ và các sao Phá quân,Tham lang,Thất sát hội hợp Đau yếu bị oán trách

Thất sát tọa thủ và các sao Hóa kỵ hội hợp Thân thể bị đau đớn hay mang tiếng nhục nhã

Liêm trinh,Phượng các,Tham lang hội hợp Bị trách oán
Phá quân,Thiên hình hội hợp Tù tội

Thất sát tọa thủ và các sao Tiểu hao hội hợp Đau ốm nặng, có tang

Cô thần,Quả tú hội hợp Vận tang thương

Đà la tọa thủ và các sao Thái tuế hội hợp Có tang, mắc thị phi, khẩu thiệt

Thiên mã Triệt đồng cung – Thiên Mã nếu gặp thêm sao TRIỆT, đề phòng có sự té ngã, là hạn thay đổi chỗ ở.

Địa kiếp,Hữu bật,Tả phù hội hợp Lừa người