BẢNG TRA NGÀY TỐT XẤU NĂM 2022 CHI TIẾT NHẤT

BẢNG TRA NGÀY TỐT XẤU NĂM 2022 CHI TIẾT NHẤT

NĂM 2022: NHÂM DẦN

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 1 NĂM 2022

Ngày 1/1: Dùng được -Sát Cống

Ngày 2/1: Thọ Tử, KTTS

Ngày 4/1: Tốt

Ngày 6/1: Tốt

Ngày 8/1: Tốt

Ngày 9/1: Sát Chủ, Thiên Cương

Ngày 10/1: Đại Hao, Trùng Tang – Sát Cống

Ngày 11/1: Tốt – Trực Tinh

Ngày 12/1: Tốt

Ngày 15/1: KTTS

Ngày 16/1: Tốt

Ngày 17/1: Tốt

Ngày 19/1: Sát Cống – Tốt

Ngày 20/1: TrùngTang – Trực Tinh

Ngày 21/1: Sát Chủ, Thiên Cương

Ngày 24/1: Tốt

Ngày 25/1: TB

Ngày 26/1: Thọ Tử, KTTS

Ngày 28/1: Tốt- Sát Cống

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 2 NĂM 2022

Ngày 1/2:   Trùng Tang – Nhân Chuyên

Ngày 2/2:  Thọ Tử

Ngày 4/2: Tốt

Ngày 6/2: Kiếp Sát dùng được – Sát Cống nhiều sao tốt

Ngày 8/2: KTTS

Ngày 9/2: KTTS

Ngày 10/2: Sát Chủ, Thiên Cương

Ngày 11/2: Trùng Tang, Dương Công Kỵ Nhật

Ngày 12/2: Tốt – Sát Cống

Ngày 15/2: Tốt

Ngày 16/2: TB – Nhân chuyên

Ngày 17/2: Đại Hao, có thể dùng

Ngày 19/2: Dùng được

Ngày 20/2: KTTS

Ngày 21/2: KTTS, Trùng Tang

Ngày 24/2: Tốt

Ngày 25/2: Dùng được – Nhân Chuyên

Ngày 26/2: Thọ Tử

Ngày 28/2: TB

 

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 3 NĂM 2022

Ngày 1/3:  Đại Hao, Vãng Vong – Trực tinh

Ngày 2/3: Tốt

Ngày 4/3: Thọ Tử, KTTS

Ngày 6/3: Trùng Tang

Ngày 8/3: TB

Ngày 9/3: Dương Công Kỵ Nhật – Sát cống

Ngày 10/3: Kiếp Sát có thẻ dùng – Trực tinh

Ngày 11/3:  Dùng được

Ngày 12/3: Thiên Cương, Sát Chủ

Ngày 15/3: KTTS

Ngày 16/3: Thọ tử, Trùng Tang, KTTS

Ngày 17/3: Tốt

Ngày 19/3: Tốt – Trực Tinh

Ngày 20/3: TB

Ngày 21/3: Dùng được

Ngày 24/3:  Thiên Cương, Sát Chủ

Ngày 25/3: Đại Hao, Vãng Vong.

Ngày 26/3: Trùng Tang

Ngày 28/3: Thọ Tử, KTTS

 

 

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 4 NĂM 2022

Ngày 1/4: Thiên Cương, Kiếp Sát

Ngày 2/4:  Sát Chủ

Ngày 4/4: Thọ Tử

Ngày 6/4: Dùng được

Ngày 8/4: Đại Hao, có thể dùng được – Sát Cống

Ngày 9/4: Sát Chủ, KTTS

Ngày 10/4: KTTS, Vãng vong

Ngày 11/4: Tốt

Ngày 12/4: Tốt

Ngày 15/4: Dùng được – Trực tinh

Ngày 16/4: Thọ Tử

Ngày 17/4: Tốt

Ngày 19/4: TB

Ngày 20/4: Đại Hao

Ngày 21/4: KTTS

Ngày 24/4: Tốt -Trực tinh

Ngày 25/4: Thiên Cương, Kiếp Sát

Ngày 26/4: Sát Chủ

Ngày 28/4: Thọ Tử

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 5 NĂM 2022

Ngày 1/5: Dùng được Mức TB

Ngày 2/5: Sát Chủ

Ngày 4/5: KTTS, Đại Hao

Ngày 6/5: Thọ Tử

Ngày 8/5: Tốt nhiều sao tốt

Ngày 9/5: Vãng Vong, nhiều sao tốt dùng được

Ngày 10/5: Tốt dùng được

Ngày 11/5: Ngày TB – Sát Cống

Ngày 12/5: Ngày TB -Trực Tinh

Ngày 15/5: Thiên Cương, TrùngTang

Ngày 16/5: KTTS, Đại Hao

Ngày 17/5: KTTS, Kiếp Sát

Ngày 19/5: Tốt nhiều sao tốt Dùng được

Ngày 20/5: Tốt nhiều sao tốt Dùng được – Sát Cống

Ngày 21/5: Vãng Vong, tùy việc có thể dùng được nhiều sao tốt –  Trực tinh

Ngày 24/5: Nhiều sao tốt dùng được – Nhân chuyên

Ngày 25/5: Trùng Tang

Ngày 26/5: Sát Chủ

Ngày 28/5: KTTS, Đại Hao

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 6 NĂM 2022

Ngày 1/6: Dưới TB không có sao Đẹp

Ngày 2/6: Tốt nhiều sao Tốt – Nhân Chuyên

Ngày 4/6: Thiên Cương

Ngày 6/6: Thọ Tử, Vãng Vong

Ngày 8/6: Kiếp sát, tùy việc vẫn có thể dùng được – Trực Tinh

Ngày 9/6: Ngày TB

Ngày 10/6: Sát Chủ, KTTS

Ngày 11/6: KTTS, Đại Hao

Ngày 12/6: Tốt dùng được

Ngày 15/6:  Ngày nhiều sao tốt

Ngày 16/6: Thiên Cương

Ngày 17/6: Trùng tang, tùy việc vẫn có thể dùng vì nhiều sao tốt – Nhân Chuyên

Ngày 19/6: TB

Ngày 20/6: Kiếp sát, tùy việc vẫn có thể dùng

Ngày 21/6: Tốt phù hợp cho việc cưới xin

Ngày 24/6: TB

Ngày 25/6: TB

Ngày 26/6: Dùng được – Nhân Chuyên

Ngày 28/6: Thiên Cương

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 8 NĂM 2022

Ngày 1/8: TB, Vãng Vong Thổ Kỵ – Trực  tinh

Ngày 2/8: Đại Hao, tùy việc vẫn dùng vì có sao tốt lấn át

Ngày 4/8: Dùng được – Nhân chuyên

Ngày 6/8: TB

Ngày 8/8: Thọ Tử

Ngày 9/8: Tốt – Sát Cống

Ngày 10/8: Trùng Tang – Trực tinh

Ngày 11/8: KTTS

Ngày 12/8:KTTS, Sát chủ

Ngày 15/8: Kiếp sát – Sát Cống

Ngày 16/8: Trực tinh Tốt

Ngày 17/8: Tốt

Ngày 19/8: Thiên Cương

Ngày 20/8: Thọ Tử, Trùng Tang

Ngày 21/8: KTTS, Trùng Tang

Ngày 24/8: Sát chủ, KTTS

Ngày 25/8: Vãng Vong -Trực Tinh

Ngày 26/8: Đại Hao

Ngày 28/8: Tốt Nhân Chuyên

 

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 9 NĂM 2022

Ngày 1/9:  Sát Chủ

Ngày 2/9: Bất tương tốt cho cưới xin – Nhân Chuyên

Ngày 4/9: TB

Ngày 6/9: Kiếp Sát, KTTS

Ngày 8/9: Thiên Cương,  Trùng Tang

Ngày 9/9: Thọ tử, Đại Hao

Ngày 10/9: Tốt

Ngày 11/9: Vãng Vong vẫn có thể dùng được – Sát Cống

Ngày 12/9:  Tốt – Trực tinh

Ngày 15/9: Tốt – Nhân Chuyên

Ngày 16/9: TB

Ngày 17/9: KTTS

Ngày 19/9: TB

Ngày 20/9: Thiên Cương

Ngày 21/9: Thọ Tử, Đại Hao

Ngày 24/9:  TB – Nhân Chuyên

Ngày 25/9: Sát Chủ, Dương Công Kỵ Nhật

Ngày 26/9: Xấu

Ngày 28/9: Trùng Tang

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 10 NĂM 2022

Ngày 1/10:  KTTS

Ngày 2/10: Trùng Tang – Sát Cống

Ngày 4/10: Tốt

Ngày 6/10: Tốt – Nhân Chuyên

Ngày 8/10: Tốt

Ngày 9/10: Vãng Vong, Nhiều sao tốt

Ngày 10/10: Thọ tử, thiên cương, Kiếp sát

Ngày 11/10: Sát Chủ

Ngày 12/10: KTTS, Trùng Tang

Ngày 15/10: Tốt

Ngày 16/10: TB

Ngày 17/10: Đại Hao – Sát Cống

Ngày 19/10: Dùng được

Ngày 20/10: Tốt

Ngày 21/10: Vãng Vong, tùy việc vẫn dùng được – Nhân Chuyên

Ngày 24/10: KTTS

Ngày 25/10: KTTS

Ngày 26/10: Dùng được – Sát Cống

Ngày 28/10: TB

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 11 NĂM 2022

Ngày 1/11: Kiếp sát có thể cưới hỏi được vì có Bất tương

Ngày 2/11: Dùng được

Ngày 4/11: Tốt – Sát Cống

Ngày 6/11: KTTS

Ngày 8/11: Tốt – Nhân Chuyên

Ngày 9/11: Dùng được

Ngày 10/11: Sát chủ

Ngày 11/11: Thọ tử, thiên cương

Ngày 12/11: Đại hao, Ngày tốt cho cưới xin vì có Bất tương

Ngày 15/11: Dùng được

Ngày 16/11: Tốt

Ngày 17/11: Tốt – Nhân Chuyên

Ngày 19/11: KTTS

Ngày 20/11: TB

Ngày 21/11: Dương Công kỵ Nhật

Ngày 24/11: Đại Hao

Ngày 25/11: Kiếp Sát

Ngày 26/11: Tốt- Nhân Chuyên

Ngày 28/11: Tốt

NGÀY TỐT XẤU THÁNG 12 NĂM 2022

Ngày 1/12:  Thiên Cương, KTTS

Ngày 2/12: KTTS

Ngày 4/12: Vãng Vong

Ngày 6/12: Tốt, phù hợp với việc cưới xin có BT

Ngày 8/12: Đại Hao, tùy việc dùng được

Ngày 9/12:  TB

Ngày 10/12: Trùng Tang – Sát Cống

Ngày 11/12: Tốt – Trực tinh

Ngày 12/12:  Thọ Tử

Ngày 15/12: Dùng được

Ngày 16/12: Vãng Vong, tùy việc – Sát Cống

Ngày 17/12: Kiếp sát, có Bất tương tùy việc dùng – Trực tinh

Ngày 19/12:Sát chủ, Dương công kỵ nhật

Ngày 20/12: Đại Hao, Trùng Tang – Nhân Chuyên