Đảo Kỵ Long là gì

Đảo kỵ long
Đảo kỵ long là dùng để hóa giải những cuộc phạm thượng sơn hạ thủy . Những cuộc này sơn tinh (vượng tinh) thay vì ở tọa nhưng chạy ra hướng, hướng tinh (vượng tinh) thay vì ở hướng lại chạy ra tọa. Đảo kỵ long tức là dời đổi hình thể cho hạp với tinh bàn, vì vượng tinh của sơn chạy ra hướng cho nên ở hướng cần núi, vì vượng tinh của hướng chạy ra sau nhà cho nên phía sau nhà cần nước . Đó gọi là đảo kỵ long