LẬP QUY HOẠCH 1/500 CHÂU LỘC QUẢNG CHÂU SẦM SƠN

LẬP QUY HOẠCH 1/500 CHÂU LỘC QUẢNG CHÂU SẦM SƠN

UBND thành phố Sầm Sơn có Công văn số 4484/UBND-QLĐT ngày
22/9/2021 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây
dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Châu Lộc, phường Quảng Châu, thành
phố Sầm Sơn. Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6982/SXDQH ngày 24/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
Đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 6982/SXD-QH
ngày 24/9/2021 nêu trên, giao UBND thành phố Sầm Sơn rà soát tình hình
phát triển đô thị và nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố, căn cứ quy hoạch
đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để tổ chức lập quy hoạch
chi tiết nêu trên đảm bảo các quy định về quy hoạch đô thị, đất đai, bảo vệ đê
điều, phòng chống thiên tai và các quy định khác của pháp luật có liên quan./

Vừa qua, cũng tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn (một phần khu 1.3) của Tập đoàn Sun Group.

Theo đó, dự án của Tập đoàn Sun Group được điều chỉnh nhiều hạng mục đất, đồng thời quy mô dân số đã tăng từ 1.530 người lên khoảng 3.200 người.