CÁCH XƯNG HÔ HÁN VIỆT NGƯỜI VIỆT NAM

CÁCH XƯNG HÔ HÁN VIỆT NGƯỜI VIỆT NAM

 • Ông sơ, bà sơ: Cao tổ phụ, cao tổ mẫu.
 • Chít: Huyền tôn.
 • Ông cố, bà cố: Tằng tổ phụ, tằng tổ mẫu.
 • Chắt: Tằng tôn.
 • Ông nội, bà nội: Nội tổ phụ, nội tổ mẫu.
 • Cháu nội: Nội tôn.
 • Ông nội, bà nội chết rồi thì xưng: Nội tổ khảo, nội tổ tỷ.
 • Cháu xưng là: Nội tôn.
 • Con trai của Đích thê xưng là: Đích tử.
 • Con trai lớn tuổi nhất xưng là: Trưởng tử.
 • Con trai lớn tuổi nhất và là con trai của Đích thê xưng là: Đích trưởng tử.
 • Cháu trai của Đích thê (tức các con trai của các Đích tử) xưng là: Đích tôn: (cháu nội).
 • Cháu trai lớn tuổi nhất xưng là: Trưởng tôn: (cháu nội).
 • Đích trưởng tử của Đích trưởng tử xưng là : Đích trưởng tôn: (cháu nội).
 • Ông ngoại, bà ngoại: Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu: (cũng gọi là ngoại công, ngoại bà).
 • Ông ngoại, bà ngoại chết rồi thì xưng: Ngoại tổ khảo, ngoại tổ tỷ.
 • Cháu ngoại: Ngoại tôn.
 • Ông nội vợ, bà nội vợ: Nhạc tổ phụ, nhạc tổ mẫu.
 • Ông nội vợ, bà nội vợ chết rồi thì xưng: Nhạc tổ khảo, nhạc tổ tỷ.
 • Cháu nội rể: Tôn nữ tế.
 • Cha mẹ chết rồi thì xưng: Hiển khảo, hiển tỷ.
 • Cha chết rồi thì con tự xưng là: Cô tử (con trai), cô nữ (con gái).
 • Mẹ chết rồi thì con tự xưng là: Ai tử (con trai), ai nữ (con gái).
 • Cha mẹ đều chết hết thì con tự xưng là: Cô ai tử, cô ai nữ.
 • Cha ruột: Phụ thân.
 • Cha ghẻ: Kế phụ.
 • Cha nuôi: Dưỡng phụ.
 • Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.
 • Con trai lớn: Trưởng nam.
 • Con gái lớn: Trưởng nữ.
 • Con kế: Thứ nam, thứ nữ.
 • Con út: Trai: Út nam. Gái: Út nữ.
 • Con duy nhất, con một: Trai: Quý nam. Gái: Ái nữ.
 • Mẹ ruột: Sinh mẫu, từ mẫu
 • Mẹ ghẻ: Kế mẫu: Con của bà vợ nhỏ gọi vợ lớn của cha là Đích mẫu, mẫu thân
 • Mẹ nuôi: Dưỡng mẫu.
 • Mẹ có chồng khác: Giá mẫu.
 • Má nhỏ, tức vợ bé của cha: Di nương.
 • Mẹ bị cha từ bỏ: Xuất mẫu.
 • Bà vú: Nhũ mẫu.
 • Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.
 • Cháu rể: Điệt nữ tế.
 • Chú, bác ruột: Thúc phụ, bá phụ.
 • Vợ của chú : Thiếm, Thẩm.
 • Cháu của chú và bác, tự xưng là nội điệt.
 • Cha chồng: Công công.
 • Mẹ chồng: Bà bà.
 • Dâu lớn: Trưởng tức.
 • Dâu thứ: Thứ tức.
 • Dâu út: Quý tức.
 • Cha vợ (sống): Nhạc phụ, (chết): Ngoại khảo.
 • Mẹ vợ (sống): Nhạc mẫu, (chết): Ngoại tỷ.
 • Rể: Tế.
 • Chị, em gái của cha, ta gọi bằng cô: Thân cô, cô mẫu, cô cô
 • Ta tự xưng là: Nội điệt, Nữ: Điệt nữ
 • Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng, cô phụ
 • Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.
 • Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn gọi là: Câm.
 • Còn ta tự xưng : Sanh tôn.
 • Cậu vợ: Cựu nhạc.
 • Cháu rể: Sanh tế.
 • Vợ: Chuyết kinh, vợ chết rồi: Tẩn.
 • Ta tự xưng: Lương phu, Kiểu châm.
 • Vợ bé: Thứ thê, trắc thất.
 • Vợ lớn: Chánh thất.
 • Vợ sau (vợ chết rồi cưới vợ khác): Kế thất.
 • Anh ruột: Bào huynh.
 • Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.
 • Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội
 • Chị ruột: Bào tỷ.
 • Anh rể: Tỷ trượng, Tỷ phu.
 • Em rể: Muội trượng, muội phu còn gọi là: Khâm đệ.
 • Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.
 • Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.
 • Chị chồng: Đại cô.
 • Em chồng: Tiểu cô.
 • Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.
 • Em chồng: Phu đệ, Tiểu thúc.
 • Chị vợ: Đại di.
 • Em vợ (gái): Tiểu di tử, Thê muội.
 • Anh vợ: Thê huynh: Đại cựu: Ngoại huynh.
 • Em vợ (trai): Thê đệ, Tiểu cựu tử.
 • Con gái đã có chồng: Giá nữ.
 • Con gái chưa có chồng: Sương nữ.
 • Cha ghẻ, con tự xưng: Chấp tử.
 • Tớ trai: Nghĩa bộc.
 • Tớ gái: Nghĩa nô, nô tì
 • Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn đích trưởng tử của đích trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích trưởng tôn thừa trọng.
 • Cha và đích trưởng tôn chết trước, sau ông nội chết, tôn con của đích trưởng tử đứng để tang, gọi là: Đích tôn thừa trọng.
 • Cha, mẹ chết chưa chôn: Cố phụ, cố mẫu;Đã chôn: Hiền khảo, hiển tỷ.
 • Mới chết: Tử.
 • Đã chôn: Vong.
 • Anh em chú bác ruột với cha mình: Đường bá, đường thúc, đường cô, mình tự xưng là: Đường tôn.
 • Anh em bạn với cha mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Mình là cháu, tự xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.
 • Chú, bác của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ túc, tổ cô.
 • Mình là cháu thì tự xưng là: Vân tôn
 • Con riêng: Tư sinh tử
 • Con rể: Hiền tế