Người Dân Tộc Mường Thành Công ở Thanh Hóa

Chỉ tính về lịch sử hiện đại từ sau Độc Lập mà thấy rất nhiều Đồng Chí 𝐝𝐚̂𝐧 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐌𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 nắm vị trí chủ chốt của 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚.

(𝑪𝒉𝒊̉ 𝒏𝒆̂𝒖 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒃𝒊́ 𝒕𝒉𝒖̛, 𝒄𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉)

1. Quách Lê Thanh (1947-2010) – 𝐏𝐡𝐨́ 𝐁𝐢́ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐮̉𝐲 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚, 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐧 𝐓𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐮̉𝐲 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚

2. Đinh Tiên Phong (sinh năm 1956) – Đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐏𝐡𝐨́ 𝐁𝐢́ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐮̉𝐲 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚

3. Phạm Văn Tích (sinh 1947) – 𝗕𝗶́ 𝘁𝗵𝘂̛ 𝗧𝗶̉𝗻𝗵 𝘂̉𝘆 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼́𝗮 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟬𝟱 đ𝗲̂́𝗻 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟬𝟳

4. Mai Xuân Liêm (SN 1974) – 𝐏𝐡𝐨́ 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚

5. Mai Xuân Minh 𝐁𝐢́ 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐓𝐢̉𝐧𝐡 𝐮̉𝐲, 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨́𝐚 (𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐲̀ 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟗)

Điều đó có thể thấy sự phấn đấu vươn lên đáng khâm phục ngưỡng mộ của người Mường